ทุนวิจัยโครงการ Japanese Government (MEXT) Scholarship

กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศญี่ปุ่น มอบทุนวิจัย(Research Students Scholarship)มอบให้กับนักเรียนไทยประมาณ 50 ทุนต่อปี เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักเรียนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ Japanese Government (MEXT) Scholarship Program ของรัฐบาลญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ผู้สมัครที่มีสัญชาติญี่ปุ่นในช่วงรับสมัคร แม้เคยมีสัญขาติไทยมาก่อน ไม่มีสิทธิ์รับทุนนี้ โดยมีสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติในข้อนี้
2.ผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ผลของทุนเริ่มต้น
3.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น หรือมีวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้? ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด หากมีคุณสมบัติดังนี้
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปี จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (ไม่ใช่ญี่ปุ่น)? หรือหลักสูตร 18 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอกทางด้านแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วจากแผนกหรือคณะวิชานั้น ด้วยหลักสูตร 6 ปี)

– อายุ 22 ปี หรือกำลังจะมีอายุ 22 ปี หรืออายุมากกว่านั้น และได้รับการรับรองจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษาว่า เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษาที่กำหนดไว้ (หรือผู้สมัครมีอายุ 24 ปี หรือมากกว่านั้น หากต้องการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกด้านแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วจากแผนกหรือคณะวิชานั้นด้วยหลักสูตร 6 ปี)

ผู้มีสิทธิสมัครรับทุนวิจัยนี้ ยังรวมถึงผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาของญี่ปุ่นได้กำหนดไว้ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครรับทุนนี้ นอกจากลงเรียนเพื่อรับปริญญาอื่นอีก

ข้อยกเว้นที่จะระงับทุนการศึกษา
– ทำงานอยู่หน่วยงานทหารหรือเป็นพลเรือนทำงานอยู่ในหน่วยงานทหาร
– ผู้สมัครไม่สามารถเดินทางไปถึงญี่ปุ่น ภายในกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยผู้เปิดรับทุนได้กำหนดไว้
– ผู้สมัครเคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มาแล้ว นอกจากผู้สมัครคนนั้นมีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือด้านการสอน หลังกลับไปประเทศของตน อย่างน้อย 3 ปี
– ผู้สมัครได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้ว โดยใช้วีซ่านักเรียน หรือผู้สมัครมีแผนที่จะลงทะเบียนเรียน ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ในฐานะนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัว ในช่วงระหว่างเปิดรับสมัครจนถึงวันเริ่มต้นของทุน
– ผู้สมัครเป็นผู้รับทุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งอยู่แล้ว (รวมถึงองค์กรรัฐบาลในประเทศของผู้สมัคร) นอกเหนือไปจากรัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี – MEXT)
– ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาว่า จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคตและได้รับการคัดเลือกให้รับทุน แต่ต่อมาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่แรก หรือไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายใต้ข้อกำหนดที่มีอยู่ได้

หลักฐานสำคัญในการสมัครรับทุนวิจัย
– ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด? 1 ชุด
– ใบแอดมิสชัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 1 ชุด
– สาขาวิชาที่จะศึกษาและแผนการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 1 ชุด
– ภาพถ่ายขนาด 6×4 เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายเหนือส่วนบนของลำตัวขึ้นไป เต็มใบหน้า ไม่สวมหมวก เขียนชื่อและสัญชาติของผู้สมัครไว้ด้านหลังภาพถ่าย และแนบมากับใบสมัครและใบแอดมิดชัน
– ใบประมวลผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา หรือเคยศึกษา
– ผลการทดสอบหรือใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ซึ่งออกให้โดย Japanese Educational Exchanges and Services and the Japan Foundation
– ใบรายงานผลการสอบแอดมิสชันเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งออกให้โดย? Japan Students Services Organization (JASSO)

สนใจขอรับทุน สามารถติดตามการประกาศรับสมัคร, ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 177 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2207-8504, 0-2696-3004 หรือเว็บไซต์ www.th.emb-japan.go.jp? หรือที่ สถานกุงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104-107 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 0-5320-3367 เว็บไซต์ www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ