ทุนวิจัย สวทช. มูลค่าทุนการศึกษาสูงกว่า 20 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...