ทุนสกอ. ระดับป.ตรี มนุษย-สังคมศาสตร์

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 16 ทุน

ให้ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังเรียนปี 1 ปีการศึกษา 2551 มีผลการเรียนระดับภาคต้น(GPA) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

โดยแบ่งเป็นสาขาภูมิภาคไทยศึกษา 6 ทุน สาขาภาษาไทย 5 ทุน และสาขาวรรณคดี 5 ทุน รับถึง 31 มี.ค.52

ในสาขาที่รับสมัคร นอกจากสาขาภาษาไทย, สาขาวรรณคดี ในสาขาภูมิภาคศึกษา ที่มี 6 ทุน ยังแบ่งย่อยเป็น ล้านนาศึกษา 2 ทุน,ทักษิณศึกษา 2 ทุน และ อีสานศึกษา 2 ทุน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.jpg

ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ คือ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต(ยกเว้นภาคฤดูร้อนหรือรายวิชานอกหลักสูตร) ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 60,000 บาท/ปี 3.ค่าหนังสือ 5,000 บาท/ปี

โดยทุนทั้งหมดมีข้อผูกพันคือ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับปริญญาโท จะต้องมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถาบันอุดมศึกษาติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบทุน ให้ดาวน์โหลดใบสมัครของโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2552 จาก
เว็บไซต์: www.mua.go.thและ http://www.nida.ac.th/th/

โดยระยะเวลาการรับสมัคร คือ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.-อังคาร 31 มี.ค.2552

อนึ่งผู้สนใจสมัครรับทุน ต้องศึกษารายละเอียดการสมัครและข้อกำหนดของทุนโดยสังเขปจากประกาศให้เข้าใจ ก่อนสมัคร

หลังจากโครงการได้รับใบสมัครแล้วจะถือว่าผู้สมัครรับทราบข้อกำหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ