ทุนสำนักงาน ก.พ. มอบให้แก่ระดับมัธยม

ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนเล่าเรียนหลวง...