ทุนอบรมระยะสั้น ณ ประเทศโปรตุเกส

กองทุนการศึกษาประเทศโปรตุเกส มอบทุนฝึกอบรมระยะสั้น แก่นักศึกษาต่างชาติ มาศึกษายังประเทศโปรตุเกส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะทุน
1.ทุนนี้มอบแก่ผู้สมัครจากประเทศแถบตะวันออกไกล ซึ่งต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ช่วงเวลาหนึ่ง
2.ระยะเวลาสนับสนุนขั้นต่ำ 15 วัน ขั้นสูงสุด 90 วัน
3.ไม่รับใบสมัครเพื่อศึกษาภาษาโปรตุเกสหรือภาษาตะวันออก
4.ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากสมัครเข้าฝึกอบรมในสาขาวิชาต่อไปนี้ คือ ศิลปะพลาสติก, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, มรดกทางวัฒนธรรม, การออกแบบ, การถ่ายภาพ, สถาปัตยกรรม, งานพิพิธภัณฑ์, การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
5.จำนวนเงินที่กองทุนจะมอบให้ผู้ขอรับทุน ขึ้นอยู่กับสถานที่และระยะเวลาที่เข้าอบรม
6.กองทุนจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทาง (ไป/กลับ) ระหว่างประเทศของผู้รับทุนจนถึงประเทศโปรตุเกส

รายละเอียดการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำโดยกองทุนภาคพื้นตะวันออกโดยสมบูรณ์ รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
-? ระเบียนสะสม
-? เอกสารพิสูจน์ว่าผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร ที่ต้องการเข้าร่วม
-? รายละเอียดของหลักสูตร, ช่วงเวลาการฝึก หรือปฏิบัติการภาคสนาม? และระยะเวลาประเมินที่ต้องการเพื่อสำเร็จโครงการ
-? หลักฐานแสดงว่าอาจารย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เห็นชอบที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือหลักฐานตอบรับจากสถาบันของโปรตุเกสซึ่งผู้ขอรับทุนต้องการไปดำเนิน โครงการ
-? จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องที่ผู้ขอรับทุนจะทำโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร
– ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย?? 26 Bush Lane กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2234-2123? โทรสาร 0-2238-4275

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ