ทุนอบรม IATSS Forum ณ ประเทศญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครและคัด เลือกผู้รับทุนอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 47-48 ที่? Suzuka? ประเทศญี่ปุ่น 57 วัน ระหว่างเมษายน-มิถุนายน 2553 ผู้แทนจากประเทศไทยได้อบรมร่วมกับผู้แทนจากมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี(จนถึงวันสมัคร)
2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี(ไม่จำกัดสาขา)
3.มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4.มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

เอกสารการสมัครทุน
1.หนังสือแจ้งชื่อจากหน่วยงานของผู้สมัคร ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อมเอกสารการสมัคร โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจอนุมัติในการเข้ารับทุนลงนามในหนังสือ (จัดทำเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มของหน่วยงานนั้น ๆ )
2.เอกสารใบสมัคร
– Application Form for the 47&48 IATSS Forum in 2010 (พร้อมติดรูปถ่าย)
– IATSS Forum Reference? forms (A)
– IATSS Forum Reference? forms (B)
– บทเรียงความ
– สำเนาใบรับรองผลทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL TOEIC เป็นต้น (ถ้ามี)
– รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร(ภาษาไทย)
– รูปถ่ายขนาด 4×3 ซม.จำนวน 3 รูปใส่ซองแนบพร้อมใบสมัคร
3.สำเนาเอกสารใบสมัคร จำนวน 5 ชุด ให้ถ่ายเฉพาะ1-6 เท่านั้นไม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4.แบบสอบถาม

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการต่างประเทศ) 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.0-2278-8400 ต่อ 1821,1822 โทรสาร 0-2298-5646 หรือที่ www.deqp.go.th และ www.environnet.in.th/iatss

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ