ทุนเรียนดนตรีคลาสสิก ประเทศออสเตรีย 2554

กระทรวงวิทยา ศาสตร์และการวิจัยออสเตรีย มอบทุนทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย ประจำปี 2554ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย

โดยผู้รับทุนจะเข้ารับการศึกษาที่ University of Music and Performing Arts Vienna , University of Music and Dramatic Arts, Mozarteum in Salzburg? และ University of Music and Dramatic Arts, Graz

ลักษณะทุน
เป็นระยะยาว 9 เดือน (ต.ค. 2554- ก.ค.2555) และทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน (ประมาณเดือนสิงหาคม 2554)

การพิจารณาคัดเลือก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศาสตราจารย์ด้านดนตรีของมหาวิทยาลัย ออสเตรีย จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน โดยการสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครแสดงความสามารถในการขับร้อง หรือเล่นเครื่องดนตรีสากล

กำหนดการ Audition
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทราบภายหลัง

เงื่อนไขของการรับทุน
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรีย? หากแจ้งสละสิทธิ์กระชั้นชิด (น้อยกว่า 60 วันก่อนไปฝึกอบรม)

กำหนดปิดรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยัง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ จะถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางได้ประทับตราลงวันที่ 21 มกราคม 2554 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครทางไปรษณีย์ หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่? 24 มกราคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศึกษารายละเอียดทุนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ http://www.inter.mua.go.th?? ในหัวข้อ ?ทุนการศึกษา/ข่าวประชาสัมพันธ์?

หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข? 02 610 5395-6,? 02 354 5614-5

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ