ทุนเรียนต่อด้านกฎหมาย Cornell Law School

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นควรให้มีการสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ( Cornell Law School ) จำนวน 1 ทุน โดยประกาศรับสมัครทุนดังกล่าว

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. มีสัญชาติไทย
2. ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
4. สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
– ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า 59 คะแนน (เปเปอร์ เบส) หรือ 25 (คอมพิวเตอร์ เบส) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (อินเตอร์เน็ต เบส) หรือ
– ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ? นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี จำนวน 2 ปี
2. ใบรับรองผลการเรียน (Transcrip)
3. ใบรับรองผลสอบ TOEFL
4. ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา ทาง Internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.thethaibar.org หัวข้อทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (ด้านล่างของเว็บ)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่
แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจภิเษก แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ