ทุนเรียนต่อด้านการบินที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการสอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 3 ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประสานงานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น

คุณสมบัตินักเรียนที่สามารถสอบได้
1. ชาย-หญิง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ 4 อายุระหว่าง 15-16 ปี เกิดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2539 (อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ก่อนเข้าเรียนในปี 2553)
2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น
3. มีใจรักและชอบในภาษาญี่ปุ่น สนใจการแลกเปลี่ยน
4. มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและหาเพื่อนต่างชาติ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
2. ใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

วันเวลาในการรับสมัคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2553

วันเวลาและสถานที่สอบ
– 30 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.-16.00 น.
– ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรี ธรรมราช
– ภาคกลาง : กรุงเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สนใจสมัครได้ที่
1. สมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น 6/107 ทิวินโลตัส ซอย 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
Tel:. 0-7532-5195,08-7699-1155,0-81787-5786
Fax:.0-7532-5197 WWW.FNJA.ORG
http://www.fnja.org/student2.php

http://www7.airnet.ne.jp/jaa/international_exchange/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ