ทุนเรียนต่อด้านการบินที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการสอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 3 ปี ณ...