ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปี ทั้งจากรัฐบาลญี่ปุ่นเอง และจากมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งในฉบับนี้ก็จะขอนำเสนอทุนทั้งสองรูปแบบ ดังนี้

ทุนรัฐบาล
เป็น ทุนทีมีการประกาศรับสมัครคัดเลือก เป็นประจำทุกปี ให้กับนักเรียนไทย โดยในส่วนของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนี้ แบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 7 ประเภทดังนี้

ทุนระดับปริญญาตรี
กระทรวง การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, culture, Sports, Science, and Technology ? MEXT)? มอบทุนนี้ให้กับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งประเทศไทยด้วย? ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อเข้ารับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีละประมาณ 10 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย ตามหบักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

ทุนระดับนักวิจัย
ทุน นี้เป็นทุนสำหรับนักเรียนไทยที่จะเดินทางไปศึกษา วิจัยระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักวิจัยต่างชาติ เป้นประจำทุกปี ปีละประมาณ 50 ทุน ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย? อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีระยะเวลาการรับทุนศึกษา 2 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทางกำหนดให้ระยะเวลารับทุนการศึกษาจนกว่าจะ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ

ทุนญี่ปุ่นศึกษา
เป็น ทุนการศึกษาที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่น จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ฐานะนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น และศึกษาวัฒนธรรม สภาพสังคมเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 5 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นวิชาเอก ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี

ทุนอบรมวิชาชีพครู
สถาน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะทำการคัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษา เพื่อไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีละประมาณ 10 ทุน ครูที่มีโอกาสรับทุนนี้ อายุต้องไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลาของการรับทุนอยู่ที่ประมาณ 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ