ทุนเรียนต่อปริญญาโท ประเทศเบลเยี่ยม

?Group T – International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม จะให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคคลทั่วไป จำนวน 3 ทุน

เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม?? สาขาที่ให้ทุน
1. Electronics Engineering เน้น Internet Computing หรือ? Intelligent Electronics
2. Electro-mechanical Engineering เน้น Intelligent Manufacturing หรือ Intelligent Mechanics
3. E-Media (Advance Master Program)

สามารถสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 6-27 พฤษภาคม 2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stou.ac.th/Offices/Opr/personnel/upload/การให้ทุน.pdf

ที่มา www.igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ