ทุนเรียนฟรีให้เปล่า ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

เป็นทุนการศึกษาที่ทางบริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ โดยมีจำนวนเงินทุนการศึกษาตั้งแต่ ทุนละ 4,000- 22,000 บาท? มหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ สัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
3.ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
4.มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่จะเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้
5.พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
6.มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
7.ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนอื่น ๆ ในขณะสมัคร ยกเว้นทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาและทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1.ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอย่างเคร่งครัด
2.ต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
– เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย 4 กุมภาพันธ์
– เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม
– เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว?? 1 ตุลาคม
– ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคม? อย่างน้อย 1 กิจกรรม
หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ นักศึกษาจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาทันที

เอกสารประกอบการรับสมัครทุนให้เปล่า
1.แบบคำขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แบบ ทกศ.01)
2.รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว? จำนวน 1 รูป ติดแบบคำขอ
3.รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง? ติดกระดาษขนาด A4 (รูปถ่ายให้เห็นบริเวณรอบบ้าน เลขที่บ้าน? ด้านหน้า? ด้านข้าง และด้านหลังของที่อยู่อาศัย)
4.หนังสือรับรองรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
-กรณีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ให้ใช้สลิปเงินเดือน
-กรณีเป็นเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง หรือไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102
5.เอกสารโครงการในแนว ?จิตอาสา? ที่สามารถปฏิบัติได้จริง
6.สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา? จำนวน 1 ฉบับ
7.เอกสารแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

ขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร
1.โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอรับทุนการศึกษา แบบ ทกศ.01 และแบบ กยศ.102 ได้ที่
http://www.kmutt.ac.th/guidance/? กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา? คณะกรรมการทุนประจำภาควิชาลงนามรับรอง และแนบเอกสารให้ครบถ้วน

2.หลังจากกรอกและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น. ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่? 25 มกราคม-26 กุมภาพันธ์? 2553? สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
ครั้งที่ 2 วันที่? 19-30 เมษายน?? 2553? สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา 53xxxxxx
ครั้งที่ 3 วันที่?? 2-30 มิถุนายน? 2553? สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา 53xxxxxx

3.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา จะประกาศให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ? ในเว็บ http://www.kmutt.ac.th/guidance/? บอร์ดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบอร์ดทุนการศึกษา อาคารเรียนรวม 1
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ? และบอร์ดทุนการศึกษา อาคารเรียนรวม 1

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ