ทุนเรียนฟรี เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ มอบทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้นักเรียน อาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี จำนวน 40 ทุน สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุมัติทุน

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
– มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์? (National University of Singapore: NUS)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU)
– มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU)

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครมีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2554)
7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับทุน
1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

หมดเขตรับสมัคร 30 ธันวาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bic.moe.go.th หรือ http://app.scp.gov.sg/scholarapply.asp
โทรศัพท์ 0 2281 4940

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ