ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร (UMAP)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไทยกับต่างประเทศ (University Mobility in Asia and the Pacific – UMAP)ประจำปีงบประมาณ 2553

ลักษณะทุน
1.ทุนสำหรับบุคลากร 1 ทุน เพื่อสอน บรรยายในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน
2.ทุนสำหรับนิสิต จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และโอนหน่วยกิตมายังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรับบุคลากร
1.มีสัญชาติไทย อายุ ไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552
2.ไม่อยู่ในระหว่างรับทุน หรือสมัครรับทุน/ฝึกอบรม/วิจัย/ดูงาน จากแหล่งทุนอื่น
3.เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในเกณฑ์ดีเยี่ยม


4.มีแผนงาน และรายละเอียดกิจกรรม/แผนการสอน/โครงงานวิจัยที่ชัดเจน
5.มีความพร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ นอกหรือจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ และภายในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น
6.สามารถจัดทำรายงานการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมผลงานวิจัย/ผลการสอน/ผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรับนิสิต
1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ของสถาบันอุดมศึกษารัฐหรือเอกชน
3.นิสิตระดับปริญญาตรี GPA จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ำกว่า 2.70
4.นิสิตระดับปริญญาโท GPA จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.20
5.นิสิต มีผล TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 paper-based หรือ 213 computer-based หรือ 79-80 internet-based หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบจากสถาบันภาษาของสถาบันอุดมศึกษารัฐหรือเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ที่มีระดับคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามที่กำหนด

ผู้สนใจสมัครสำหรับบุคลากร ส่งใบสมัครผ่านต้นสังกัด
ถึงรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ
คุณบุษกร กองการเจ้าหน้าที่

สำหรับนิสิตส่งใบสมัครผ่านต้นสังกัด
ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ กองวิเทศสัมพันธ์
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์
http://www.inter.mua.go.th/main/article.php?id=170

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ