ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี

Temasek Foundation (TF)- National University of Singapore (NUS)? Leadership Enrichment and Regional Networking (LEaRN) Awards 2009/2010, Singapore

ด้วย สำนักงานวิรัชกิจได้รับแจ้งจาก? National University of Singapore (NUS) ว่า มีความประสงค์จะมอบทุนแลกเปลี่ยน Temasek Foundation (TF)- National University of Singapore (NUS)? Leadership Enrichment and Regional Networking (LEaRN) Awards ประจำปีการศึกษา 2010 ให้แก่นิสิตจุฬาฯในระดับปริญญาตรีจำนวน 2 คน เพื่อไปศึกษาที่ NUS เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (มกราคม- พฤษภาคม 2010)

ทุนที่จะได้รับ
– จำนวน 6,500 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 153,000 บาท)เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนิสิตจุฬาฯที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1ปีการศึกษา และไม่ใช่นิสิตชั้นปีสุดท้าย
– มีผลการเรียนในระดับที่ดีเยี่ยม (เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า)


– มีรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
– มีความสนใจและได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (โดยเฉพาะกิจกรรมที่แสดงความเป็นผู้นำ)
– มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

เอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด)
– ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนจุฬาฯ
– ใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (transcript)
– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL>600 (PBT)/ 250 (CBT)/ 100( iBT) หรือ IELTS 6.5 หรือ CU-TEP> 600 (อายุไม่เกิน 2 ปี)
– เรียงความ (Study Plan) ภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
– เอกสารรับรองความสามารถและรางวัลของผู้สมัครฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– เอกสารรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)

Faculties and Schools at NUS( Modules/courses from Faculty of Dentistry, Yong Loo Lin School of Medicine, Yong Siew Toh Conservatory of Music and University Scholars Programme are not included in the TF-NUS LEaRN Awards 2009/2010)

ใน การนี้? สำนักงานวิรัชกิจใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้นิสิตทราบทั่วกัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

หมดเขตการรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

ที่มา http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/TF_NUS2010.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ