ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ ทำวิจัยที่ออสเตรีย

เครือข่ายมหาวิทยาลัย ในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอบทุนวิจัยในมหาวิทยาลัยของออสเตรีย กับประเทศที่เป็นสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งประเทศไทย? ประจำปีการศึกษา 2010 ทุนวิจัยดังกล่าว ทางเครือข่ายเปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา เพื่อทำงานวิจัยเป็นเวลา 1 เดือน เริ่มปฏิบัติงานวิจัยที่ประเทศออสเตรีย ในวันที่ 1 ของเดือน และสิ้นสุดการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asean-European Academic University Network : ASEA-UNINET)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าและหากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร
4. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษหรือเยอรมันได้เป็นอย่างดี
5. ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำงานวิจัยมาพอสมควร
6. ผู้สมัครไม่เคยรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยในไทย -ออสเตรีย ในปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
7. ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนการศึกษาในปีเดียวกันได้

หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. แบบฟอร์มที่กรอกใบสมัครครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่? www.mua.go.th
2. สำเนารับรองการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
3. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นสมาชิกของ เครือข่าย และต้องลงนามผู้มีอำนาจ เช่น อธิการบดี คณบดี/หัวหน้าภาควิชา หรือผู้อำนวยการสถาบัน เป็นต้น
4. ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือเยอรมัน ที่ดำเนินการสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัด (ผู้สมัครต้องเรียงลำดับเอกสารจาก 1-5 จำนวนทั้งหมด 10 ชุด สามารถถ่ายเอกสารได้)

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุนการศึกษา
1. รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ได้แก่ ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ ? ออสเตรีย ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน ค่าเดินทางในประเทศออสเตรียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. รัฐบาลออสเตรียจะรับผิดชอบในเรื่องค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ ในอัตราเหมาจ่าย 1,090 ยูโร หรือประมาณ 50,140 บาท (1 เหรียญยูโร ประมาณ 46 บาท)
3. มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/สถาบันเจ้าภาพในออสเตรีย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 19 มิถุนายน 2009 สำหรับการส่งทางไปรษณีย์
และวันที่ 22 มิถุนายน 2009 สำหรับการสมัครด้วยตนเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ