ทุนแลกเปลี่ยน DUO-Denmark Fellowships

ทุน DUO-Denmark Fellowships
เป็น อีกรูปแบบหนึ่งของทุนที่น่าสนใจจากเดนมาร์ก ภายใต้โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศเดนมาร์กและประเทศสมาชิกอาเซม(ASEM) โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

ทุนนี้พิจารณาข้อแสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา Health Sciences,Natural Sciences (รวมถึง Engineering ) และ Culture (รวมถึง Linguistics) โดยอาจารย์หรือนักศึกษาจะต้องแลกเปลี่ยนเป็นคู่ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ
– Student Duo ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาปี 4
เพื่อจับคุ่แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวเดนมาร์กซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ( 4-6 เดือน)) และนักศึกษาทั้งคู่จะได้รับทุนสนับสนุน
– Professor duos อาจารย์จะใช้เวลาในการแลกเปลี่ยน 1 เดือน และทั้งคู่จะได้รับทุนสนับสนุน
อนึ่งหากผู้ได้รับทุนต้องการลดระยะเวลาการแลกเปลี่ยน สามารถทำได้โดย Student duo ลดลงได้เป็นอย่างน้อย 4 เดือน และ Professor duos ลดได้เป็นอย่างน้อย 3 สัปดาห์
โครงการ The DUO-Denmark Fellowship เป็น 1 ในโครงการของ the ASEM-DUO Fellowship Programs ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเดนมาร์ก โดยประเทศสมาชิกอาเซม ที่ร่วมโครงการนี้ ประกอบไปด้วย บรูไน จีน อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและประเทศไทย โดย 2 กระทรวงของเดนมาร์ก จะแบ่งแยกความเกี่ยวข้องกับแระเทศเหล่านี้คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะอยู่ในกลุ่มประเทศบรูไน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ ส่วนกระทรวงต่างประเทศ จะเกี่ยวข้องกับ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ
ในกรณีของสายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กกับชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรวมทั้งประเทศไทย จะเน้นคุณสมบัติเพียงเรื่องของสัญชาติ เช่น ฝ่านเดนมาร์กก็ต้องเป็นสัญชาติเดนมาร์กอีกฝ่ายก็เป็นสัญชาติต่าง ๆ ตามประเทศที่ระบุ

ส่วนกรณีของสายกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของเดนมาร์กนั้นจะเน้นไปที่ project เป็นสำคัญ โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมี project ใหม่ ๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการอื่น ๆ project ที่เพิ่งใช้สมัครเป็นครั้งแรกเท่านั้นจึงจะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา โดย project ทั้งหมดต้องอยู่ในปีการศึกษาเดียว
The DUO-Denmark จะสนับสนุน project ต่าง ๆ เฉพาะที่อยู่ในสาขาเหล่านี้เท่านั้นคือ
Health Sciences
Natural Sciences ( Including Engineering) ; and
Culture ( Including Linguistics)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการควรทราบ
ได้รับการยกเว้นในเรื่องค่าเรียนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ส่วนในเรื่องการทำ project นั้นสามารถทำโดยไม่ต้องขอการสนับสนุนด้านการเงินร่วมจากแหล่งอื่น ๆ
มีการประกันภัยและประกันสุขภาพ ที่ทำโดยนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ร่วมโครงการ (ผู้ที่อยู่เกิน 6 สัปดาห์ไปแล้ว การประกันสุขภาพจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเดนมาร์ก โดยผู้ทำประกันไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใด ๆ ) เรื่องการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของนักศึกษาหรืออาจารย์ สถาบันที่รับเข้าไปจะเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างจริงจัง

การรับสมัคร
การประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จะทำอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของ Secretariat คือ (http://www.asemduo.org) และแบบฟอร์มการสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ก็จะสามารถหาได้ในเว็บไซด์นี้เช่นเดียวกัน โดยต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่ง Duo-Denmark จะรับใบสมัครแยกเป็น 2 ส่วน project หนึ่งจะมาจาก Danish project head ส่วนอีกชุดจะมาจาก Asian project head
สำหรับการส่งใบสมัครคือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครนั้นจะทำโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้ง โดย รัฐบาลเดนมาร์ก
ผู้สนใจสมารถสอบถามข้องมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.asemduo.org หรือที่ kisung@asemduo.org และส่งของเสนอโครงการเพื่อขอทุนผ่านทาง E-mail ไป ยังkisung@asemduo.org โดยใช้หัวข้อเรื่อง For the attention of the Director-General of ASEM-Duo,Dr.Keuk-Je sung
ทุนเรียนปริญญาเอก
IT University of Copenhagen ได้มีการขยายงานวิจัยด้สน Video Game of Information Technology ได้รับความร่วมมือจากโครงการ? Open Source Design and Development of Persistent Game Worlds? หรือ ODDPAW มอบทุนให้กับนักศึกษาที่จบปริญญาโทหรือเทียบเท่า เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก Ph.d โดยมีระยะเวลาของทุน 3 ปี ได้รับทุนเดือนละ 20,000 DKK ต่อเดือน

หมดเขตรับสมัคร? วันที่ 30 กันยายน 2010
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.itu.dk
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
10 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาทรใต้
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2343-1100
โทรสาร 0-2213-175222
E-mail: bkkamb@um.dk Website: www.ambbangkok.um.dk

ที่มา www.igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ