ทุนแลกเปลี่ยน Sophia Lecturing- Research Grants 2012

ด้วย Sophia University แจ้งว่า มีความประสงค์จะมอบทุนแลกเปลี่ยน ?Sophia Lecturing- Research Grants? 2012 ให้แก่อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง Sophia University กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเอเชีย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอน 4 ปี
– ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้าน Engineering หรือ Mathematics หรือ Natural Sciences
– ต้องเสนอแผนการทำวิจัยที่ Sophia University อย่างชัดเจน

เงื่อนไขการให้ทุนและทุนที่จะได้รับ
1. ทุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน ในระหว่างปีการศึกษา 2555 (1 เมษายน 2555- 31 มีนาคม 2556)
2. ค่าใช้จ่ายรายวันในอัตราดังนี้
– ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor จะได้รับค่าใช้จ่าย 5,000 เยน (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อวัน
– ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Associate Professor จะได้รับค่าใช้จ่าย 5,000 เยน (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อวัน
– ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Researcher จะได้รับค่าใช้จ่าย 4,000 เยน (ประมาณ 1,400 บาท) ต่อวัน
3. ที่พักในมหาวิทยาลัย
4. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


หมดเขตการรับสมัคร? 31 พฤษภาคม 2554

ในการนี้ สำนักงานวิรัชกิจใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และผู้ ช่วยอาจารย์ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆ ไปยัง
Prof. Takashi HAYASHITA, STEC Coordinator
Faculty of Science and Technology
Sophia University
7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554, Japan
Tel: +81 3 3238 3300 Fax: +81 3 3238 3500

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก กันยายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/Sophia/ann.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ