ทุนโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) มหาวิทยาลัยบูรพาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553?? จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา? 12 สาขาวิชา

รับใบสมัคร โรงเรียนที่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยถ่ายเอกสารหรือดาวน์โหลดจากที่ www.sci.buu.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2553

ส่งใบสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
– ส่งด้วยตนเองที่อาคารสิรินธร หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองจ.ชลบุรี 20131ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2553

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีสัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 (5 ภาคเรียน) ในระดับ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ 3.00 ขึ้นไป
4.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
5.ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6.ไม่เป็นโรคตาบอดสี ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติความสามารถพิเศษ
มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยต้องได้รับเกรด 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 (5 ภาคเรียน) อย่างน้อย 1 รายวิชา หรือเคยเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือเคยได้รางวัลจากการประกวดโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนเป็น อย่างน้อย (ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด หรือมีใบรับรองจากอาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต้นสังกัดว่ามี คุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 3 ท่าน)

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร (พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครอย่างครบถ้วนแล้ว)
2.ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม
3.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (ไม่รับใบรับรองแพทย์จากคลินิก) ซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย ในกรณีสมัครสาขาวิชาเคมี ชีวเคมี หรือเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีผลการตรวจตาบอดสีแนบด้วย
4.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.ใบระเบียนการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 หรือเทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6.สำเนาเกียรติบัตรหรือใบรับรองการเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ หรือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ www.sci.buu.ac.th และติดประกาศบริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เงื่อนไขการรับทุน
– ผู้เข้าร่วมโครงการที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงเป็นอันดับ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงจบปริญญาตรี
– นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของการเรียน 4 ปี 2.75 ขึ้นไป มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่ต้องสอบเข้า
– ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก่อน (เมื่อมีทุนและนิสิตมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ)

สนใจสมัครด้วยตัวเองที่ ตนเองที่อาคารสิรินธร หรือส่งทางไปรษณีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ