ทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย API Fellowships Program ประจำปี 2012

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียเป็นโครงการให้ทุนแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อสนับสนุนการทำโครงการวิจัยหรือกิจกรรมวิชาชีพในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศสมาชิกโครงการในปัจจุบัน ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

โครงการที่เสนออาจเป็นได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบงานวิจัย ภาพยนตร์ บทความเชิงข่าว การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครือข่าย งานศิลปะ ฯลฯ และเป็นไปตามเงื่อน 3 ข้อดังนี้
1.ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพหรืองานประจำที่ทำอยู่
2.ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและมีหัวข้อตรงกับประเด็นหลักของโครงการเอพีไอ
3.ต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน (ในรูปของงานวิจัย ภาพยนตร์ ภาพถ่ายเล่าเรื่อง และอื่น ๆ)

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร
– ผู้สมัครต้องถือสัญชาติหรือถือสถานะผู้พำนักอาศัยในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และต้องกำลังพำนักอยู่ในประเทศนั้นในระหว่างการสมัครขอรับทุน
– ผู้สมัครต้องมาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้
– ผู้สมัครต้องเสนอโครงการวิจัย และ/หรือกิจกรรมตามวิชาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2012 และควรดำเนินโครงการให้สำเร็จก่อนสิ้นระยะทุนวันที่ 31 กรกฎาคม 2013
– ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาในประเทศที่จะเดินทางไปดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมตามวิชาชีพ
– ผู้สมัครต้องมีฐานการทำงานอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศสมาชิกในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.ประวัติส่วนตัวโดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ? ไม่ควรยาวเกิน 3 หน้ากระดาษ เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพการงาน ผลงานที่ตีพิมพ์ และความสำเร็จด้านต่าง ๆ
3.จดหมายปะหน้า แนะนำตัวผู้สมัครโดยย่อและเหตุผลที่สนใจสมัครขอรับทุนโครงการเอพีไอ
4.ข้อเสนอโครงการ ไม่ควรยาวเกิน 5 หน้ากระดาษ (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ทางการ)
5.จดหมายรับรองสองฉบับ
6. จัดเตรียมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กันทั้งหมด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.api-fellowships.org

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7422? โทรสาร 0-2652-5283
ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่อีเมล์ api.apply2011@gmail.com
ส่งคำถามมาได้ที่อีเมล์ api_fellowships@chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ