ทุนให้เปล่า ป.โท ที่ University College of Boras

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 เรียนจบแล้วไม่ต้องชดใช้ทุน ไม่ต้องสอบข้อเขียน ติดต่อสมัครได้ที่ JIE Center Thailand ภายในวันที่ 10 มกราคม 2552 และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก University College of Boras ซึ่งจะบินมาสัมภาษณ์ที่เมืองไทย ประมาณวันที่ 20 มีนาคม 2552

University College of Boras ตั้งอยู่ที่เมือง Gothenburg

สาขาที่ให้ทุนประกอบด้วย
– MSc in Resource Recovery-Industrial Biotechnology
(เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ) รับผู้ที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์เคมี หรือเทียบเท่าในสาขาใกล้เคียง เช่น Chemistry,microbiology,pharmaceutics

– MSc in Resource Recovery-Sustainable Technology (เทคโนโลยีและการพัฒนาพลังงาน) รับผู้ที่จบปริญญาตรี สาขา Civil, Mechanical, Chemical Engineering หรือเทียบเท่า

– MSc in Industrial Engineering-Logistics Management (การบริหารงานขนส่ง) รับผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– MSc in Biomedical Engineering (เทคนิคการแพทย์) รับผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– Master Programme in Textile Technology (เทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้า) รับผู้ที่จบปริญญาตรี สาขา Textile Technology

– Master Programme in Applied Textile Management (การบริหารอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) รับผู้ที่จบปริญญาตรี สาขา Textile Technology, Textile Management หรือ Textile Business Administration หรือเทียบเท่า

– Master Programme in Fashion and Textile Design (การออกแบบเนื้อผ้า) รับผู้ที่จบปริญญาตรี Fashion หรือ Textile Design หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยเงื่อนไขของทุนจะรับผิดชอบเรื่องค่าเล่าเรียนให้ ยกเว้นค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้รับทุนต้องจ่ายเอง

หลักฐานการสมัครขอทุน ได้แก่

– วุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และภาษาไทย 1 ชุด (ฉบับจริง)

– พาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 2 ปี รูปถ่าย 2 นิ้ว 12 ใบ (พื้นหลังขาว)

– สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนอย่างละ 3 ชุด และ Bank Statement

– ถ้ามีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS สามารถยื่นประกอบการสมัครได้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: http://www.hb.se/wps/portal

สอบถามเพิ่มเติม

JIE Center Thailand ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12

โทร: 02-412-7888

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ