ทุน DARMASISWA RI Regular Program เรียนต่อมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียหนึ่งปีเต็ม

DARMASISWA RI Regular Program เป็นทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอินโดนีเซีย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยหลักสูตรที่เปิดให้ทุนนั้น ก็ได้แก่ทางด้านภาษา ศิลป ดนตรี และงานฝีมือ โดยผู้รับทุนสามารถเลือกเรียนใน 38 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ด้วย

จุดประสงค์หลักของการให้ทุน DARMASISWA RI Regular Program ก็เพื่อที่จะเผยแพร่ภาษาและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ระหว่างชาติพันธมิตร กับอินโดนีเซีย โดยมีการออกแบบหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ในการนี้โดยเฉพาะ

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน DARMASISWA RI Regular Program
– ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
– ต้องมีความตั้งใจในการช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
– ผู้รับทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องของที่พักอาศัย
– ผู้รับทุนจะได้รับการดูแลอย่างดีจากสนามบินทันทีที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นอย่างน้อย
– ต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการจะไปศึกษา
– กรอกใบสมัครที่สามารถขอได้จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำชาติ นั้นๆ
– ต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– ส่งใบสมัครไปยังสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำชาตินั้น ๆ
– รูปถ่ายขนาดเท่ากับในสมุดเดินทาง ( 2×3 นิ้ว) จำนวน 5 รูป โดยต้องไม่ถ่ายเกิน 6 เดือน

รับสมัครถึงเดือนมีนาคม 2554

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร.0-2252-3135-40

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ