ทุน FORD FOUNDATION มอบทุน ป.โท ปี 2552

FORD FOUNDATION INTERNATIONAL FELLOWSHIPS PROGRAM (IFP)

มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศทุนโครงการทุน IFP เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2552

การให้ความสนับสนุนของทุน IFP
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน

– ศิลปะ และวัฒนธรรม (Arts & Culture)
– การพัฒนาชุมชน (Community Development)
– ประชาสังคม (Civil Society)
– การเงินเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Development Finance &Economic Security)
– การศึกษาและทุน (Education & Scholarship)
– สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment & Development)
– การปกครอง (Governance)
– สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
– สื่อ (Media)
– สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences & Humanities)
– เพศศึกษา และการเจริญพันธุ์ (Sexuality & Reproductive Health)
– การพัฒนากำลังคน (Work-Force Development)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 อาคารวานิสสา ชั้น 4 ถนนเพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-655-1615-7
โทรสาร: 02-655-7977
E-mail: info@asianscholarship.org
Website: www.asianscholarship.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ