ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2553

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2553 จำนวน 1-2 ทุน

เพื่อเสนอชื่อเช้าแข่งขันกับผู้สมัคร ทั่วโลก เพื่อไปศึกษา/อบรม และฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิชาชีพระดับกลางที่มีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

2. มีสัญชาติไทย

3. การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
5. มีอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี
6. ผู้สมัครควรทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ การเกษตร การสื่อสาร การป้องปราบยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีและการพัฒนาภูมิภาค การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

การสมัคร ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถทำสำเนารายละเอียดโครงการและใบสมัครจากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปยังฟุลไบรท์ ที่อยู่
อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 21/5
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ