ทุน Monbukagakusho เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ปี 2554

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่ารัฐบาล ญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปี 2554จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลัก สูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2554 (หลักสูตร 3 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2537)
– คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6? หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2554)

2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2554 (หลักสูตร 2 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2537)
– คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2554)

เอกสารประกอบการสมัคร รับทุนของทั้ง 2 หลักสูตร คือ
1. ใบสมัคร? 1 ชุด
2. บัตรเข้าสอบ? 1 ชุด
3. รูปถ่าย?? 3 รูป
4. เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ? 1 ชุด
5. เอกสารรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ภาษาอังกฤษ 1 ชุด

ทั้ง นี้ หากนักเรียนที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300? ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553? สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th?? หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 02 6285646 ต่อ 105 , 115

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ