ทุน UNESCO – People?s Republic of China

องค์ การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People?s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011 จำนวน 27 ทุน

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นทุนประเภท non-degree สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ยกเว้นในสาขาเกษตรกรรมรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวจะได้ไปศึกษาและวิจัยในสาขาที่ตนเลือกในมหาวิทยาลัย ของประเทศจีน เป็นเวลาประมาณ 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ยกเว้นผู้สมัครสาขาเกษตรกรรมวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)
– อายุไม่เกิน 45 ปี
– มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร China/UNESCO/The Great Wall Co-Sponsored Fellowships(ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)
– สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
– สำเนาหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ในกรณีที่ได้ติดต่อไว้แล้ว)
– หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน
– เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 400 คำ)
– ผู้สมัครต้องระบุสาขาที่ต้องการเรียน 1 สาขา โดยเลือกมหาวิทยาลัยได้ 3 แห่ง (รายชื่อสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยตามเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)
– ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก)
– ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้)

เว็บไซต์ของยูเนสโก? http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44172&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

การรับสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300
โทร: 02-628-5646 ต่อ 119

วันหมด เขตรับสมัคร
ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ