ทุุนการศึกษา Hornby Educational Trust ระดับป.โท

The Hornby Trust ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำ ปี 2553-2554 จำนวน 1 ทุน สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศนั้นๆ รวมทั้งยังจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ Access English ของบริติช เคานซิลด้วย

รายละเอียดทุน
Hornby Trust จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายใน การเรียนทั้งหมด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS และค่าเดินทาง ซึ่งทางบริติช เคานซิลจะเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ? ในฐานะครูหรือวิทยากร อย่างน้อย 5 ปี (ไม่รวมถึงประสบการณ์ด้านการบริหารต่างๆ)
– เคยมีส่วนร่วมในงานด้านการพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษต่างๆ
– มีคะแนนสอบ? IELTS อย่างน้อย 6.5 โดยในแต่ละทักษะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6 *

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์หากยังไม่มีคะแนนสอบ IELTS จะต้องทำการสอบภายในเดือนมีนาคม 2553

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องแสดงความ ตั้งใจที่จะพักการทำงานเพื่อการศึกษาเต็มเวลาได้ และจะต้องมีความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำในสายงาน ด้านนี้

กำหนดปิดรับสมัครและส่งเอกสาร
บริติช เคานซิล? ประเทศไทย จะต้องได้รับเอกสารและใบสมัครของผู้สมัครภายในวัน ที่ 8 มีนาคม 2553 ทั้งนี้เอกสารและใบสมัครที่ได้รับหลังจากวันดัง กล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร? มีดังนี้
1.ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์
2.ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป
3.หลักฐานการศึกษา และประกาศนียบัตรต่างๆ
4.ผลการสอบ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
5.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ต้องใช้กระดาษหัวจดหมาย)
6.ใบแสดงสถานะทางร่างกาย หรือ Health Declaration Form

ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ? มาที่
บริติช เคานซิล
254 จุฬาลงกรณ์ซอย 64
สยามสแควร์ ถนนพญาไท
วังใหม่ ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดเพิ่มเติม + ที่มา http://www.britishcouncil.org/th/thailand-hornby-educational-trust-ma-scholarships.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ