ธ.กสิกรไทย ให้่ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีน ประจำปี 2553

ด้วยธนาคารกสิกรไทยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ณ? Peking University หรือ Fudan University? สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตจุฬาฯ ชั้นปีที่ 1? ที่มีพื้นฐานความรู้สายศิลป์คำนวณ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคต้น ปีการศึกษา 2552 ไม่ต่ำกว่า 2.70
3. หากมีความรู้ภาษาจีนกลางในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
1. ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2552
7. สำเนาการทดสอบความรู้ภาษาจีน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ที่มา : http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/Kbank/K2010.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ