ธนาคารกรุงไทย มอบทุนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience? Bank) ที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการทางการเงินในระดับสากลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีพร้อมด้วยหลักบรรษัท ภิบาล โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคมโดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติมโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษและทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2553? ดังนี้

1.ทุนที่รับสมัคร

1.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน ดังนี้
– MBA? สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master? of? Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master? in? Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Human Resources Management? สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
– LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– MBA International Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

1.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ดังนี้
– MBA ด้าน? Finance
– MBA ด้าน? Marketing
– MBA ด้าน? Financial Engineering
– MBA ด้าน? Information Technology

2.ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

2.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

2.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ
ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร ยกเว้นผู้สมัครทุนปริญญาโทในประเทศ สาขา Business Law จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้ (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3)

ภาษาอังกฤษ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553)
– ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet- based)หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ
– ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0

คณิตศาสตร์ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553)
– ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
– GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

– ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– สถานะภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
– ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master.jsp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ