ธนาคารกรุงไทย มอบทุน ปี52 ในและต่างประเทศ

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2552 ดังนี้

1. จำนวนทุน
ทุนที่ 1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง/ตลาดทุน? Financial Engineering) จำนวน 3 ทุน
ทุนที่ 2 ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านการเงิน/การตลาด) จำนวน 1 ทุน
ทุนที่ 3 ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ด้านการจัดการ/การตลาด)จำนวน? 1 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– ต้อง มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) กรณีสอบ IELTS ต้องมีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 6.0 และผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนประเภทที่ 3)
– ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– สถานะภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
– ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
– ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน

3. การรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่บัดนี้ ? 4 พฤษภาคม 2552

สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ? 16 มีนาคม 2552
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ktb.co.th โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: http://www.ktb.co.th/PublicApp/ktbweb/th/pid/0900000996

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ