ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปี 2552

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2552

ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน ในสาขาวิชาดังนี้
-MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-IMBA?? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์? (International Business, Global Entrepreneurship)
-Master in Finance?? จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Human Resources Management?? สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
-Master in Marketing?? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Master of Accounting Program? (Bilingual) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Master of Business Economics?? จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-LL.M. Business Law??? จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-International Business? สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
-Management of Technology? สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

-ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
-ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน
ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ในสาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชา Finance
-สาขาวิชา Accounting
-สาขาวิชา Financial Engineering
-สาขาวิชา Operations Research
-สาขาวิชา Human Resource Management

-ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
-ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย? ที่ธนาคารกำหนด
-ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี??? ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
-ต้องมีผลสอบTOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) กรณีสอบ IELTS ต้องมีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 6.0 และผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนประเภทที่ 3)
-ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
-สถานภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
-ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
-ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ
-มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง
-เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารภายใน 30 วัน
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
-เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมประวัติย่อ (Resume)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
-หลักฐานการศึกษา

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ในประเทศ
-หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาในปี 2552 ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือหลักฐานจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา( Transcript) ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่างละ 1 ชุด
-สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1 ชุด

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2)
-หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษา ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือหลักฐานจากมหาวิทยาลัยแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่างละ 1ชุด
-สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1 ชุด

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่ 3)
-สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
-สำเนาใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และGMAT หรือ GRE (General Test) ซึ่งมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันปิดรับสมัคร
-สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
-ใบรับรองแพทย์และผลการ x-ray ปอดขนาดใหญ่ ที่มีผลไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
-หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 1 ฉบับ

การรับสมัคร
-ผู้สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่บัดนี้ ? 4 พฤษภาคม 2552
-ผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ? 16 มีนาคม 2552
-ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ktb.co.thโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามเอกสารข้อ 4 มาที่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย งานพัฒนาผู้บริหารและทุนการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาพนักงาน อาคารสาขาปทุมวัน? ชั้น 3
เลขที่ 887 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2216-2970?8?? ต่อ 310, 313 (คุณจิวสา วัฒนกุล)

การสอบคัดเลือก
ธนาคารจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเเพื่อสัมภาษณ์จะพิจารณาจากผลการศึกษาผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ผลคะแนน GMAT หรือ GRE ประสบการณ์ และปัจจัยอื่นๆของผู้สมัคร รวมทั้งเนื้อหาวิชาที่ศึกษาของหลักสูตรที่สมัครขอรับทุนว่ามีความสอดคล้อง กับงานที่ธนาคารจะให้ปฏิบัติ ประกอบการพิจารณา

นอกจากผลการศึกษา ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ดังนี้
– การทดสอบข้อเขียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์
– การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน
ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ? ภายในเดือน พฤษภาคม 2552
ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ภายในเดือน มิถุนายน 2552

การสมัครเข้ามาเป็นพนักงานของธนาคาร
หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทในประเทศ และต่างประเทศ?? บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2552 จะต้องรายงานตัวภายใน 7 วัน และเข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคารภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารประกาศให้ทุน

การติดต่อมหาวิทยาลัย
ผู้ มีสิทธิได้รับทุนของธนาคารจะต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนดด้วยตนเองโดยจะต้องดำเนินการให้ ตนสามารถเข้าเรียนได้ภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนประเภทที่ 3)

มหาวิทยาลัย ที่สมัครจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด และจะต้องสมัครเรียนในสาขาวิชา และระดับการศึกษาที่ธนาคารได้กำหนดให้ตามประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทประจำปี 2552

เงื่อนไขการรับทุนและการทำสัญญา
-ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนไว้กับธนาคารและหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน
-เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาจากธนาคาร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือตามที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
-ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา หรือสิทธิประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
-ผู้ มีสิทธิได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารก่อนการดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาต่อ
-ใน กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารกรุงไทย และประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ธนาคาร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นกรณีร้ายแรง ธนาคารสามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็นพนักงาน โดยผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายตามสัญญาการรับทุนการศึกษา ที่ทำไว้กับธนาคาร
-ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการให้ทุนตามที่ธนาคารเห็นสมควร และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ