ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนธนาคารฯ ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์?? มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก? เพื่อรับทุนการศึกษาธนาคารฯไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ? ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัด เลือกเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว? ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร? จำนวน? 2? ทุน? เป็นทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท?? ณ? ประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านบริหารธุรกิจ?? (สาขาการบัญชี?? การตลาด? การเงินการธนาคาร)?? ด้านเศรษฐศาสตร์?? ด้านกฎหมาย? ด้านการบริหารความเสี่ยง

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก?? โดยคำพิพากษาถึงที่สุดในโทษจำคุก? เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษทั้งความผิดอันได้กระทำโดยประมาท? และไม่เป็น/เคยเป็นบุคคล ล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
– ถ้าผู้สมัครเป็นชาย??? ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว? หรือ?? มีหลักฐานแสดงว่าจะไม่ต้องรับราชการทหาร
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
– คะแนนเฉลี่ยสะสม? (GPA.) ไม่ต่ำกว่า? 3 ในระบบหน่วยกิต
– เป็นผู้มีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัคร ไม่เกิน? 28? ปี บริบูรณ์
– ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามีผลการสอบ?? TOEFL? ไม่ต่ำกว่า?? 580?? คะแนน? ตามเกณฑ์? Paper ? Based?? (237? จาก 300? คะแนนตามเกณฑ์?? Computer ?Based) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จะต้องมีผลการสอบ? GMAT ไม่ต่ำ-กว่า? 500? คะแนน?? และผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์? จะต้องมีผลการสอบ GRE? ไม่ต่ำกว่า 1,000? คะแนน? (ในหมวดภาษา และคณิตศาสตร์) ทั้งนี้ โดยนำ- ผลการสอบมาแสดงด้วย และ/หรือ? มีหลักฐานตอบรับเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาใน มหาวิทยาลัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ในอันดับ Top 50? ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด? ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. การรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องมากรอกใบสมัคร?? และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่??? ส่วนบริหารการเรียนรู้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล? ชั้น? 14?? อาคาร? 2?? ธนาคารอาคารสงเคราะห์?? สำนัก-งานใหญ่? เลขที่ 63? ถนนพระรามที่?? 9?? ห้วยขวาง? กรุงเทพฯ
3.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1? เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา? 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.? เว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3.3 เอกสาร? หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร จะต้องสมบูรณ์? และครบถ้วน ตาม- รายการ ดังต่อไปนี้
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ? ขนาด? 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน? 6? เดือน จำนวน? 3? รูป? พร้อมเขียน? ชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกใบด้วย
– สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับผู้สมัครชายจะต้องยื่นใบแสดงผลการคัดเลือกทหาร? (สด. 8? หรือ? สด. 43)?? โดยให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย
– สำเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรพร้อมหลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร? (Transcript? of? Records)?? ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ1 ชุด
– หลักฐานการแสดงผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน ตามเกณฑ์ Paper ? Based (237จาก 300 คะแนน ตามเกณฑ์? Computer?Based)สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาบริหารธุรกิจ?? จะต้องมีผลการสอบ?? GMAT ไม่ต่ำกว่า? 500? คะแนน?? และผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์? จะต้อง มีผลการสอบ? GRE? ไม่ต่ำกว่า 1,000? คะแนน?? (ในหมวดภาษา และคณิตศาสตร์)?? ทั้งนี้ โดยนำผลการสอบมาแสดงด้วย
– ในกรณีที่มีหลักฐานตอบรับเข้าศึกษา? หรือกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ณประเทศสหรัฐอเมริกา?? ซึ่งอยู่ในอันดับ Top 50? ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด? ให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบ???? 3.3.6ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

4. การคัดเลือก
4.1 ธนาคารฯ จะติดประกาศ / แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการการศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
– หลังจากที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ธนาคารจะติดประกาศ / แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพื่อทราบ
– หากผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการขอรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุน ธนาคารฯ จะพิจารณาผู้ได้รับทุน (ตามข้อ 4.2) ตามลำดับถัดไปให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน

5. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น 5.1 ผู้ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาตามที่ธนาคารฯกำหนด? ธนาคารฯจะรับเข้าเป็นพนักงานตามข้อบังคับของธนาคารฯ
– ผู้ได้รับทุนที่ธนาคารฯ? รับเข้าเป็นพนักงานธนาคาร? จะต้องทำงานให้ธนาคารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า? 3 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
– กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ให้กับธนาคารฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารฯ
5.2?? โดยจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน? 3? เท่าของทุนที่ไดรับจากธนาคารฯ? โดยไม่มีการลดหย่อนในกรณีกลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบตามกำหนดเวลา
– กรณีผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด? ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ? เป็นจำนวนเท่ากับทุนการศึกษาที่ได้รับจากธนาคารฯ? พร้อมทั้งยินยอมให้ธนาคารฯคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ?? 15?? ต่อปีนับตั้งแต่วันเริ่มรับทุนครั้งแรกจนถึงวันที่ธนาคารฯได้รับเงินชดใช้ ครบถ้วน โดยจะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน? นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคารฯ? แต่ไม่ต้องผูกพันปฏิบัติงานชดใช้
– ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำสัญญากับธนาคารฯ ตามสัญญาการรับทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ? และคำสั่งของธนาคารฯเกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยเคร่งครัด

ประกาศ? ณ? วันที่? 1? เมษายน? พ.ศ. 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ghbank.co.th/th/news/News_detail.asp?l=th&NewsID= 439

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ