ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายไปศึกษาต่อต่างประเทศ? โดยเปิดรับในวันที่ 4-20 มกราคม 2555? ทุนการศึกษาที่เปิดรับ 2 ทุนดังนี้

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม. ปลาย) ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ทุนที่รับสมัคร
ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน2ทุน เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ได้แก่
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1ทุน(Mechatronic Engineering)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน จานวน 1 ทุน

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ทุนที่รับสมัคร
ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทางานชดใช้ ธปท. แต่ต้องกลับมาทางานในประเทศไทย และหากประสงค์ จะเข้าทางานกับ ธปท. ธปท. จะพิจารณารับเข้าทางานเฉพาะสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
อายุไม่เกิน20 ปีนับถึงวันที่1 เมษายน2555
เป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนเล่าเรียนหลวงประจาปี2555 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า3.5

การสมัครสอบ ระหว่างวันที่4 ? 20 มกราคม2555

การสอบคัดเลือก
1.วิธีการคัดเลือก
– การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน พิจารณาจาก
* คะแนนสอบข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ร้อยละ 70
* คะแนนสัมภาษณ์โดย ธปท. ร้อยละ 30
ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนจะต้องได้คะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60และได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับเท่ากับจานวนทุน

2.กำหนดการสอบคัดเลือก
ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ทาง BOT Website www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน ฝึกงานและทุน? ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์กลาง โทร. 0-2283-5353?????? โทรสาร : 0-2280-0449
http://www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ