ธปท. มอบทุน ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร

ไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ประเทศอังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน

การสมัครสอบ

ขอรับใบสมัครที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น2

ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

หรือ Download แบบฟอร์มจาก

เว็บไซต์: http://www.bot.or.th

หัวข้อ สมัครงาน ฝึกงานและทุน ? ทุนการศึกษา

การยื่นใบสมัครและหลักฐาน

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนและถูกต้อง และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบที่ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 4- 12 ธันวาคม 2551 ที่

ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น2

ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

โทรศัพท์: 02-283-5780-2

หรือ ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น2

ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า ?สมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย?

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: http://www.bot.or.th

โทรศัพท์: 02-283-5780-2

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ