นิสิตแลกเปลี่ยน ระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553

ด้วยสำนักงานวิรัชกิจจะเปิดรับสมัคร นิสิตในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2553 นิสิตที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีสิทธิ์สมัครรับทุน JASSO, Monbukagakusho และทุนการศึกษาอื่นๆที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจัดสรรให้ เพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (ไม่ใช่นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีสุดท้าย) หรือ นิสิตระดับปริญญาโท (ไม่ได้ศึกษาในหลักสูตร 1 ปี)
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี และ 3.25 ขึ้นไปในระดับปริญญาโท
3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นดีเพียงพอที่จะร่วมเรียนในชั้นเรียนได้
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

ใน การนี้ สำนักงานวิรัชกิจใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ นิสิตทราบทั่วกัน? ทั้งนี้นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร? พร้อมทั้งส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552

ที่มา http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/JapStEx10/announcement.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ