บริษัทพีโทรนาส มอบทุนระดับป.ตรี ปี53

บริษัท พีโทรนาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย? ได้ เริ่มมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546โดยหลักสูตรปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส ที่มอบเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 10? ทุน? มีดังนี้

หลักสูตร 5 ปีครึ่ง
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology)

หลักสูตร 6 ปี
1.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ (Electrical and Electronics Engineering)
2.วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
3.วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
4.วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
5.วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
6.ธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum Geoscience)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
3. โสด
4. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร (รับรอง สำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
5.? เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ? นามสกุล

ส่งใบสมัครมาได้ ที่
สแกนหลักฐานการสมัครให้ชัดเจนแล้ว ส่งอีเมลมาที่
bundit_petronas@yahoo.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
เว็บไซต์: www.ttm-jda.com
หมดเขตรับสมัคร? วันที่ 24 มีนาคม 2553

กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา? 9.00-12.00 น.
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ), นำเครื่องคิดเลขมาด้วย

สถานที่สอบ
กรุงเทพและภาคอื่น ๆ : ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ภาคใต้ : คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ