ประกวดโครงงานชิงทุนไทยพาณิชย์ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,365,000 บาท

 

เรื่องราวต่อไปที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ กันเป็นโครงการประกวดดีๆ เพิ่อชิงทุนการศึกษามูลค่าไม่ใช่น้อยๆ เลยนะครับ จากธนาคารไทยพาณิชย์ ว่าแล้วเราก็มาชมกันเลยดีกว่านะครับ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2557 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 2,365,000 บาทเลยล่ะ

 

สำหรับการแข่งขันจะมี 3 ประเภทได้แก่ การแข่งขันวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การแข่งขันตอบคำถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาครับ

 

0008cb

 

มาดูหลักเกณฑ์ในการสมัครกันบ้างนะครับ
– เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่าเท่านั้น
– แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งโครงงาน (Project) เข้าแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
– แต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถมีสมาชิกในการดำเนิน กิจกรรมของโครงงานที่นำเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก
– แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ และอาจารย์ 1 ท่านจะสังกัดได้ไม่เกิน 10 โครงงาน

 

ลักษณะโครงงาน
– โครงงานที่นิสิตนักศึกษาส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นโครงงานที่เป็นความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจอยู่ในท้องถิ่นชนบท หรือเขตเมืองก็ได้ แต่ต้องตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงงาน

 

– โครงงานนี้ก็ต้องเป็นโครงงานที่นิสิตนักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาในสาขาที่เรียนมาคิดสร้างสรรค์ จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานและ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม ประการใดประการหนึ่ง หรือในลักษณะบูรณาการ

 

– แม้ว่าระยะเวลาการดำเนินโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” มีกำหนดสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2558 แต่กิจกรรมและผลกระทบของโครงงานจะต้องมีผลสืบเนื่องต่อไปในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงกำหนดการตัดสินโครงงาน ทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแท้จริงและต่อเนื่องระหว่างทีมนิสิตนักศึกษากับสมาชิกภายในชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย และต้องแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของกิจกรรม โดยที่ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะดำเนินการด้วยตนเองต่อเนื่องไปได้ แม้ว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการกิจกรรมของทีมนิสิตนักศึกษาแล้วก็ตาม

 

Image

 

โครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารแนบ) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 

ชื่อโครงงาน ชื่อมหาวิทยาลัย

ลักษณะโครงงาน (ให้ระบุว่า เป็นโครงงานที่ทีมคิดดำเนินการเองปีนี้เป็นปีแรก หรือ เป็นโครงงานต่อเนื่องจากโครงงานปีที่แล้ว หรือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ/สถาบันการศึกษา เป็นต้น)

 

หลักการและเหตุผลของโครงงาน (อธิบายเหตุผลที่รวมตัวกันมานำเสนอโครงงาน หรือแรงบันดาลใจในการทำโครงงาน และให้อธิบายรวมไปถึงตัวนักศึกษา ที่รวมกลุ่มกันมาทำโครงงานว่าประกอบด้วยใครบ้าง เรียนคณะอะไร ใครมีบทบาทหน้าที่อะไร มีความรู้ความชำนาญเรื่องใดเป็นพิเศษ)

 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน (อธิบายถึงสิ่งที่ต้องการทำ โดยอธิบายด้วยว่าทำสิ่งเหล่านี้เพื่อผลอะไรต่อชุมชน)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เป้าหมาย พร้อมภาพประกอบ (อธิบายเหตุผลในการเลือกชุมชน ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน เช่น จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาติพันธุ์ อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรมพื้นถิ่น และระยะทางจากสถาบันการศึกษาถึงพื้นที่จัดทำโครงงาน)

 

แผนการดำเนินงานโครงงาน (อธิบายขั้นตอน รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลา)

 

การมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (ระบุบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงงาน และอธิบายวิธีการดำเนินการ และ/หรือการได้รับความช่วยเหลือ จากบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ระบุ)

 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงงาน (อธิบายถึงผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ ต่อนิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ)

 

แผนงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงงาน (แบ่งเป็นหมวดหมู่ภายใต้งบประมาณ 75,000 บาท)

 

การวัดความสำเร็จของโครงงาน (ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม)

 

แผนการทำให้ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายดำเนินโครงงานต่อไปได้ด้วยตนเอง

 

เอกสารแนบ ต้องประกอบด้วย
รายละเอียดหัวหน้าทีม ผู้ประสานงานทีม และทีมงาน ได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชั้นปีการศึกษา คณะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ e-mail address รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รายละเอียดอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ e-mail address พร้อมประวัติการศึกษา และการทำงาน (สามารถศึกษาตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ได้จาก Web-site)

 

005

 

กำหนดการแข่งขัน

– 25 กันยายน 2557 สิ้นสุดการรับสมัครโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน
– 10 ตุลาคม 2557 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 40 ทีม
– 22-25 ตุลาคม 2557 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 40 ทีม ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” และ“การทำงานกับชุมชน” ที่โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
– 12-14 พฤศจิกายน 2557 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 40 ทีม ส่งตัวแทนมานำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือก 20 ทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ 3 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– 17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม
– 24-26 มีนาคม 2558 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
– 27 มีนาคม 2558ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมสรุปการเรียนรู้จากโครงงาน
– ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 ทีม
– 24 เมษายน 2558ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม ส่งตัวแทนมานำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

ทั้งนี้ในการมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกครั้ง ธนาคารยินดีสนับสนุนค่าเดินทางตามระยะทางจากอำเภอที่ตั้งของสถาบันการศึกษา และที่พักทีมละ 2 ห้อง (จำนวนคืนตามความจำเป็น) วัน เวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายประสานงานโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าฝ่ายประสานงานโครงการจะแจ้งการนัดหมายทั้งหมดผ่านผู้ประสานงานแต่ละทีม โครงงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นะครับ

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”
โทรศัพท์: 02-652-1128, 02-652-1129, 087-695-4050
โทรสาร: 02-652-1159
e-mail address: [email protected]
Web-site

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ