ประกาศให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของกลุ่ม บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น ประจำปี พ.ศ. 2553

ประเภทที่ 1. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ
จำนวน 6 ทุนไม่จำกัดสาขาวิชาเรียน

ประเภทที่ 2. ทุนการศึกษาสาหรับบุคคลภายนอก
ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และการสื่อสาร ได้แก่ Telecommunication Engineering, Computer Engineering, Information Technology Engineering, Information Technology Management หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเบื้องต้นประเภททุนบุคคลภายนอก
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3. จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี เกียรตินิยม
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL 550
5. ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน และได้รับการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับบริษัทในกลุ่ม ชิน คอร์ปอเรชั่น เป็นเวลา 1 ปี

โดยคณะกรรมการฯจะใช้ผลประเมินการปฏิบัติการในระยะเวลาดังกล่าวในการอนุมัติ ทุนฯสาหรับเดินทางไปศึกษาต่อในปีถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.shincorp.com/as_scholarship_en.asp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ