ประกาศให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของกลุ่ม บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น ประจำปี พ.ศ. 2553

ประเภทที่ 1. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 6...