พบกับ 10 สาขาวิชาที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของอาเซียนในอนาคตพร้อมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 

สำหรับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆ เลยล่ะครับ เพราะเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงเลยล่ะ และการเข้ามาของประชมคมอาเซียนครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th กันเลย

 

เวลาที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กระชั้นเข้ามาทุกที ทำให้การเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับมือของประชาชนในแต่ละประเทศมีความเข้มข้นขึ้นมาก ทั้งในเรื่องของความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา และด้านการศึกษาของคนในชาติ

 

ทีนี้ก็มีการคาดการณ์กันขึ้นว่าในอนาคตนั้นตลาดแรงงานจะต้องการคนในด้านไหนมากที่สุด วันนี้เราเลยขอนำเสนอ 10 สาขาวิชาที่คาดว่าจะเป็นความต้องการของอาเซียนในอนาคตพร้อมมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในไทย ใครอยากได้งานเงินดีล่ะก็ มาชมกันได้เลย

 

biomedical-engineering-schools

 

1. วิศวกรรมการแพทย์ เป็นสาขาที่นำเอาศาสตร์ด้านคณิต วิศวกรรม และการแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Software อุปกรณ์ หรือเครื่องเมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ!! มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ จุฬา พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ธรรมศาสตร์

 

2. ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการตรวจ และการทดสอบระบบการมองชัดของสายตา ทดสอบระบบการเคลื่อนไหวของดวงตา ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเรื่องสายตาเพื่อส่งต่อให้แพทย์รักษาต่อไป มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

3. วิศวกรรมการเงิน เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มาปรับประยุกต์ ใช้ร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง โดยเปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพระจอมเกล้าธนบุรี

 

4. มีเดียทางการพทย์ เป็นสาขาที่เน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานในการออกแบบ และผลิตสื่อทางการแพทย์ และสาธารณสุข เปิดสอนที่เดียวในประเทศคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

 

banner

 

5. นิเทศและนวัตกรรม ทั้ง นิเทศศาสตร์เกษตรสอนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สื่อสารการกีฬา เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต  และสุดท้ายวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์และการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ

 

6. การศึกษาตลอดชีวิต เน้นให้นักศึกษานำความรู้ และทักษะทางการศึกษามาประยุกต์ใช้กับตัวเอง และที่สำคัญคือเข้าใจหลักการสอนคนทุกเพศ ทุกวัย เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

7. สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์  เป็นการพัฒนากระบวนวิชาปรัญชาเศรษฐศาสตร์ และการเมือง ให้มีความครอบคลุม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำ โดยมีทั้งสาขา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์  และ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

8. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ เป็นศาสตร์ที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

1208422_89744071

 

9. อาเซียนศึกษาและภาษาอาเซียน สาขาวิชานี้จะเน้นสอนให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องภาษาของประเทศในอาเซ็ยน อีกทั้งยังศึกษาในด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ของประเทศในอาเซียน เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

10. การจัดการภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม ทั้งสาขาวิชาทางด้านการจัดการภูมิวัฒนธรรม และ การจัดการภูมิสังคม โดยจะสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา กสิกรรมวิถีธรรมชาติต่างๆ เปิดสอนที่  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้นครับ

 

ทีนี้เพื่อนๆ ก็รู้ความต้องการคร่าวๆ ของตลาดแรงงานในอนาคตแล้วนะครับ ไว้ครั้งหน้าเราก็จะเอาข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับอาเซียนมาฝากกันใหม่นะครับ วันนี้ ScholarShip.in.th ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ

Source: TeenMthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ