ฟุลไบรท์ รับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ปี 2012

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด)

ประเภทที่ 1 ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2012)
ประเภทที่ 2 ทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา???? (ระยะเวลา 10 เดือนโดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2012)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 24 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบัน 2.50 ขึ้นไป (ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น)
– เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำเร็จภาคการศึกษาที่ 1แล้วถึงชั้นปีที่ 3 (โดยจะต้องเหลืออีก 1 ภาคการศึกษา เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาเช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อจำกัดในการเข้าชั้นเรียนระดับปริญญาตรี)
– มหาวิทยาลัยจะต้องทำการคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 5 คนมายังมูลนิธิฯภายในเวลาที่กำหนด
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่เป็นเจ้าภาพที่ตั้ง หรืออยู่ใกล้ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corners – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช) อนึ่งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตกลางตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาครและสมุทรปราการ) ไม่สามารถสมัครได้
– ผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน จะต้องยินดีเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจำนวน 5 แห่งข้างต้น-
– มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
– ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ
– ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program
– ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 – 4 สัปดาห์ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
– รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
– เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกัน
– ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
– มีโอกาสได้ฝึกงานในสาขาที่กำลังศึกษาหรือในสายงานที่วางแผนไว้

เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง มีดังนี้
– ใบสมัครฉบับจริง 1 ชุด ติดรูปถ่าย 2 ใบขนาดเท่าพาสปอร์ต พร้อม personal statement จำนวน 350-500 คำ และสำเนาใบสมัครจากฉบับจริงจำนวน 5 ชุด
– หนังสือแสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) อย่างละ 1 ชุด และสำเนาผลการเรียนระดับดังกล่าว จำนวน 5 ชุด
– จดหมายรับรองฉบับจริง จำนวน 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) และสำเนาจดหมาย จำนวน 5 ชุด
– สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี)
– สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี)

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2285-0581-2? ที่คุณฉัตรชัย อักษรศิลป์ (เบอร์ต่อภายใน 106) หรือคุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ (เบอร์ต่อภายใน 107)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=600&type=application

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ