ม.ชินวัตร มอบ 50 ทุนการศึกษา มูลค่า 50 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมกับมูลนิธิไทยคม มอบทุนให้เปล่าแบบ เต็มจำนวนตลอด 4 ปีการศึกษา? 50 ทุน 50 ล้านบาท สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปริญญาตรี หลักสูตร International Programs ภาคการศึกษาที่ 2/2552 และภาคการศึกษาที่ 1/2553 คิดเป็นมูลค่าต่อทุน 1 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายต่อเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
– มีความสามารถที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีจนจบได้
– มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีความสามารถในการทำกิจกรรม

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
6.สรุปผลงานและกิจกรรม (Portfolio) ส่วนฉบับจริงให้นำแฟ้มมาแสดงในวันสัมภาษณ์
7.เรียงความภาษาไทยขนาด 1 หน้า A4 หัวข้อ ?อนาคต?เมื่อฉันได้เป็นนักศึกษา ม.ชินวัตร?

กำหนดการ
-ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(Website) วันอังคารที่ 22 กันยนยน 2552
-สอบข้อเขียนที่ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ม.ชินวัตร ปทุมธานี
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 กันยายน 2552
-สอบสัมภาษณ์ + กิจกรรมเข้าค่าย วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 ณ ม.ชินวัตร ปทุมธานี
-ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา(Website) วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2552
-ทำสัญญารับทุน วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ มูลนิธิไทยคม

เกณฑ์การพิจารณา
-ผลการสอบข้อเขียน พิจารณาจากคะแนนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
-ผลการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยชินวัตรและมูลนิธิไทยคมสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกัน
-ผลการเรียนดี ความประพฤติดี กิจกรรมเด่น? พิจารณาจาก-แฟ้มสะสมงาน/กิจกรรม (Portfolio)
-ทัศนคติของผู้สมัคร
-การเข้าร่วมแคมป์กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยชินวัตรและมูลนิธิไทยคม

เงื่อนไขการรับทุน
1.ผู้รับทุนจะไม่รับทุนจากมหาวิทยาลัยอื่นอีก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
2.ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียน ของหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นอย่างครบถ้วน ไม่ให้ขาดหรือเพิกถอนวิชาใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
3.กรณีผู้รับทุนลาออกจากการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวน 1.5 เท่าของจำนวนเงินที่ได้รับไป
4.ผู้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียนตามหลักสูตรให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5.ผู้ได้รับทุนรับว่าจะวางตนเป็นนักศึกษาที่ดี มีความตั้งใจด้วยความขยันหมั่นเพียรให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั่วไป
6.ผู้ได้รับทุนจะไม่ประพฤติตนฝ่าฝืนกฏหรือระเบียบใด ๆ ของมหาวิทยาลัย
7.ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลืองานของมูลนิธิไทยคม
8.ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลืองาน ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยไม่มีการเลื่อนภาระงานดังกล่าวตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าจำนวน 10 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
9.หากนักศึกษาละเมิดเงื่อนไขของการรับทุนข้อใด ข้อหนึ่ง จะต้องถูกตัดการรับทุนทันที และจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวน 1.5 เท่าของจำนวนเงินที่ได้รับไป

หลักสูตรที่เปิดสอน
Bachelor of Business Administration in Management
– Management
– International Business

Bachelor of Science in Computer Science
– Computer Science
– Software Engineering
– Communication and Information Systems
– Business Informatics

Bachelor of Science in Management Technology
– Architectural Technology Management
– Energy and Environment Management
– Food and Agro ? Processing Industry
– Management Information Systems

Bachelor of Arts in Liberal Arts
– Business Administration
– Information Management
– Built Environment
– Food and Agro ? Processing Industry

สนใจส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 18 กันยายน 2552 ที่มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 วงเล็บมุมซอง ?ทุนมหาวิทยาลัยชินวัตร โดยมูลนิธิไทยคม? สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร โทร.0-2599-0000 กด 2 E-mail:[email protected]

ที่มา การศึกษาวันนี้
http://www.thaigoodview.com/node/36528

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ