ม.ธรรมศาสตร์รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปญี่ปุ่น

ด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสมัครแข่งขันเข้า ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในประเทศญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ขอรับปริญญา เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 ? กุมภาพันธ์ 2554 มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนรับสมัคร 29 คน

2. รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 15 สถาบัน

3. กำหนดเวลาไปศึกษา
เดือนเมษายน 2553 ? กุมภาพันธ์ 2554

4. คุณสมบัติ/เงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไข/ขั้นตอนตามที่ได้ระบุในเอกสารภาคผนวกข้อ 3, 4, 5 แนบท้ายประกาศนี้

5. การพิจารณาคัดเลือก
5.1 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์และ ทุนจากต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาตัดสิน และถือเป็นที่สิ้นสุด

5.2 การพิจารณาแบ่งออกเป็นการพิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่น และการสอบสัมภาษณ์

5.3 เกณฑ์การพิจารณา
– ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
– เจตคติ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ โดยเน้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
– ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และความรู้พื้นฐานทางสังคม
– ทักษะการแสดงออก การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
– ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ

6. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยเอกสารชุดจริงพร้อมสำเนาอีก 7 ชุด ดังต่อไปนี้
6.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพร้อมแผนการศึกษา (Study Plan)
6.2 ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง (Transcript) ซึ่งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและ เป็นใบรายงานที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
6.3 ใบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หรือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครกำลังอยู่ในระหว่างการคอยผลการทดสอบ และต้องนำผลการทดสอบ มาแสดงต่อคณะกรรมการภายในวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มี สิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์
6.4 แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครจากอาจารย์ที่ปรึกษา
6.5 แบบฟอร์มคำรับรองของผู้ปกครอง
6.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ติดมาในใบสมัคร และสำเนาทุกชุด
6.7 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ที่ระบุชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง )

7. ข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญา : ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้

8. วิธีการสมัคร : ขอรับใบสมัครได้ที่
งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 ท่าพระจันทร์
หรือที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดมบริหาร ชั้น 3 ศูนย์รังสิต
หรือ E-mail ที่ amm@tu.ac.th ( คุณธัญญลักษณ์ ) :
ส่งใบสมัครและเอกสารตามระบุ พร้อมสำเนาทั้ง 7 ชุด ผ่านคณะต้นสังกัด มายังรอง อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

9. กำหนดรับสมัคร
9.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2552
9.3 กำหนดสอบคัดเลือก ต้นเดือนตุลาคม 2552

ที่มา http://www.tu.ac.th/news/scholarships/2009/09/03.inter.japan.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ