ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษาปีการศึกษา 2553

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์?? นอกจากนี้ ยังมีบริษัท/หน่วยงาน/มูลนิธิ บริจาคเงินทุนให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย?? ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว? โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททุนการศึกษา ทุนสนับสนุนเพื่อความจำเป็นทางการศึกษา

คุณสมบัติ
๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๓. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
๔. ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นอยู่ก่อน? ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลหรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่คณะฯ กำหนดเป็นผู้พิจารณา

เงื่อนไข
๑. ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องอยู่ในระดับที่สามารถศึกษาได้จนจบการศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่คณะฯ กำหนดเป็นผู้พิจารณา
๒. การพิจารณาตัดสินให้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อความจำเป็นทางการศึกษา?? และทุนอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่คณะฯ กำหนดให้เป็นผู้พิจารณา
๓. รายได้ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษารวมกัน ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี จึงจะได้รับการพิจารณา
๔. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาที่คณะจัดสรรให้???? จะต้องสละเวลามาทำงานกับอาจารย์หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์? และเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายให้ เช่น งานสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพระราชทานปริญญาบัตรฯลฯ?? คณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนในปีการศึกษา? ๒๕๕๒?? ที่ยังทำงานไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่คณะฯ? กำหนดไว้???????? สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับทุนในปีการศึกษา ๒๕๕๒ หากทำงานไม่ครบตามชั่วโมงที่กำหนดจะถูกระงับการแจ้งจบการศึกษา
๕. นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องหากประสงค์จะขอรับทุนในปีการศึกษา? ๒๕๕๓? อีก จะต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาใหม่? มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
๖. ผู้ที่ไม่มาปฏิบัติตามเงื่อนไขทุนที่กำหนดไว้จะหมดสิทธิ์รับทุนในส่วนที่เหลือ?? พร้อมทั้งต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปแล้วให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

หลักฐานประกอบใบสมัคร
๑. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด ๒ นิ้ว? จำนวน? ๑? รูป (ติดใบสมัคร)
๒. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
๔. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว หรือสำเนาใบเสียภาษีของบิดาและมารดา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
๕. เขียนเหตุผลความจำเป็นที่ขอทุนประมาณ ๑ หน้ากระดาษ (ขนาด A๔)

สถานที่ขอและยื่นใบสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ? ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) และยื่นใบสมัครที่งานบริการการศึกษา ณ? ห้อง วศ.๑๐๔? อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์? ชั้น ๑? ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ? ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓? (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://news.engr.tu.ac.th/mwb/data/cic2/uploadfiles/20100120110010_53__1.doc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ