มศว เลื่อนสอบตรง 2 โครงการจากเหตุการณ์น้ำท่วม

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ จึงเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

1.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ
2.โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ออกไปก่อน

ส่วนกำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ