ม.สงขลา ให้ทุนนักศึกษาระดับป.โททางวิทยาศาสตร์

สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน (2 ทุนทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ 1 ทุนทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะเริ่มรับทุนหลังผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 7,000.-บาท/เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาโท สาขาพลาสมาฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชีวฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ทำวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน และมีอาจารย์ของสถานวิจัยฯ เป็นที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษาร่วม
3. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเมมเบรน อย่างน้อย 1 เรื่อง

สนใจติดต่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ ห้อง P409
ภาควิชาฟิสิกส์ โทร 8754
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ผ่องสุวรรณ ห้อง ML229
หลักสูตรวัสดุศาสตร์ โทร 8396
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล ห้อง P108
ภาควิชาฟิสิกส์ โทร 8775
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตภูเก็ต
ดร.วิรัช ทวีปรีดา หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โทร 8367
ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ภาควิชาฟิสิกส์ โทร 8738
ดร.วิมล อินทคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

2. ทุนทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 7,000.-บาท/เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ทำวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน และมีอาจารย์ของสถานวิจัยฯ เป็นที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษาร่วม
3. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเมมเบรน อย่างน้อย 1 เรื่อง

สนใจติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศรีแดง ห้อง CE253
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทร 7138

หมายเหตุ สถานวิจัยฯ มีเงินสนับสนุนการเสนอผลงานระหว่างประเทศ
ภายใต้ South-East Asia Membrane Science and Technology
Research Network.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
http://www.membrane.psu.ac.th/index.php?cmd=news&mode=detail&id=29&cate_id=1

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ