มสธ. มอบทุนระดับ ปริญญาตรี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนทุกปี ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน
1. มีผลการเรียนดี โดยต้องสอบผ่านอย่างน้อย จำนวน 2 ชุดวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียน
2. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมาจากครอบครัวที่มีราย
ได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบ

เงื่อนไขการให้ทุน
1. มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา มสธ. ให้แก่ผู้ได้รับทุนเพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาเท่านั้น
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไปจน จบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นแบบคำขอรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ ส่งให้กับมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน)

วิธีการขอทุน
ให้นักศึกษากรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


นักศึกษาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร. 02-504 -7631-7, 02-503 – 3868

E-mail: co.esoffice@stou.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ