มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนปริญญาตรี 100 คน

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 100 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือคาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
2.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA.) ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจำนวน 1 ชุด
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
6.รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
7.หลักฐานการโอนเงินค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือกฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

ทุนการศึกษา
ทุนเรียนดี
ทุนศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซียจากรัฐบาลรัสเซีย

สนใจซื้อใบสมัครได้ที่โครงการรัสเซียศึกษา ห้อง ศศ.230 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tu.ac.th/org/arts/russ ค่าสมัคร 200 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ