มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาด้านไอที สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาด้านไอที โดยทุนนี้เป็น ทุนให้สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ และวิทยาศาสตร์การอาหาร
ประเภททุน

1. ทุนการเรียนดีเด่น
สำหรับ ผู้ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาของช่วงชั้นที่ 4 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียน 1 ปีการศึกษา หากสามารถรักษาระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา

2. ทุนส่งเสริมการศึกษา 10,000 บาท
สำหรับผู้ที่มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนของช่วงชั้นที่ 4? ระหว่าง 2.75 ? 3.24 จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2552
หมายเหตุ : ทุนการศึกษาทุกประเภทไม่สามารถรับเป็นเงินสด ให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ( ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)??? สาขาวิชาที่ร่วมโครงการ
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรปกติ 4 ปี
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

เกณฑ์ผู้สมัคร
หลักสูตรปกติ 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์? สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์? รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และมีผลการเรียนตามเกณฑ์การขอรับทุน

หลักสูตรปกติ 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร? สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต มีร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค ต่อการประกอบวิชาชีพ เช่น พิการ เป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้ โรคเท้าช้างเป็นต้น และมีผลการเรียนตามเกณฑ์การขอรับทุน

วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ? วันที่ 22 เมษายน 2552
ณ สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่

สมัครทางไปรษณีย์?? ตั้งแต่บัดนี้ ? 20 เมษายน 2552
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร จ่าหน้าซองถึง สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

http://pr_admission.payap.ac.th/sci_scholarship.html และ Download ใบสมัครโครงการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ