มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศอาเซียน

ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยพายัพและนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)? ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ENN ในประเด็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ว่า… มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดแผนกลยุทธ์ 5ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะเป็น ?แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก? ดังนั้น เพื่อให้แผนนี้เป็นจริง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ลังการ์พินธุ์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีในพันธกิจความเป็นนานาชาติ และแต่งตั้ง Dr. Kenneth Dobson เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทั้งสองหน่วยงานนี้จะวางแผนและกำกับดูแลให้ความมุ่งหมายให้ไปถึงความเป็นนานาชาติสัมฤทธิผลตามที่กำหนดไว้ โดยต้องสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจนถึงระดับใช้ติดต่อสื่อสารได้ นอกจากนั้น ยังต้องเปิดโลกทัศน์นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นอาเซียนและเป็นสากลมากขึ้น เราจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศต่างๆ ในโลก เพื่อให้มีประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้

เพื่อให้แนวทางการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติเกิดผลเป็นจริง ผมจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง ?กองทุนส่งเสริมความเป็นนานาชาติ? (Internationalization Fund) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกฝนอบรมทักษะภาษาอังกฤษจากศูนย์เสริมความแกร่งภาษาอังกฤษ (ELEC) และได้รับการคัดเลือกให้ไปใช้ชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 3 – 5คน เป็นระยะเวลา 10 – 15วัน? ผมคาดหวังว่า ในปีการศึกษา 2556เราจะคัดเลือกนักศึกษาได้ 50คน เพื่อส่งไปศึกษาแลกเปลี่ยนได้ หลังจากนั้น นักศึกษาเหล่านี้จะกลับมาเล่าสู่เพื่อนๆ และน้องๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้มุมานะในการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และแสวงหาคววามรู้ความเข้าใจในบริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจะได้มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศเหล่านั้นด้วย

ดังนั้น หน่วยงานที่จะบูรณาการความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยพายัพ นอกเหนือจากสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษาเพื่อความเป็นสากลแล้ว (SEAIGS) ยังมีศูนย์เสริมความแกร่งภาษาอังกฤษ (ELEC) อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ สถาบันภาษาศาสตร์ รวมทั้งสำนักเสริมความแกร่งสถาบัน หน่วยงานและองค์กรต่างประเทศมากมายที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างเป็นกิจจะลักษณะกับเราด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ