มหาวิทยาลัยหัวเฉียวมอบทุนเรียนต่อประเทศจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ของไทย เพื่อศึกษาภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ? 1 สิงหาคม 2554??? ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.? ทุนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะให้การสนับสนุน
1.1 ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่าทุนละ 15,000 หยวน
1.2 ค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ศึกษา มูลค่า 2,400 หยวน/คน

2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบ
2.1 ค่าตำราเรียน ประมาณ 500 หยวน/คน/ปี
2.2 ค่าลงทะเบียน ประมาณ 500 หยวน/คน
2.3 ค่าอาหารโดยเฉลี่ย 500 หยวน/คน/เดือน
2.4 ค่าการตรวจร่างการและการประกันสุขภาพ (ทั้งนี้ ขอให้ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น)
2.5 ค่าศึกษาดูงานระหว่างการศึกษา ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,200 หยวน/คน
2.6 ค่าเดินทางระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เซียะเหมิน (ไป-กลับ) รวมทั้งค่าวีซ่า

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
3.1 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
3.3 มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
3.4 รับราชการ หรือทำงานในภาคเอกชน
3.5 สามารถเดินทางไปเข้ารับการศึกษาตามกำหนดได้

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานมีหนังสือเสนอชื่อบุคคล ประวัติโดยย่อ และหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก และ ขอให้แจ้งรายชื่อมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 9 เมษายน 2552? เพื่อเสนอชื่อผู้สมัครไปยังสมาคมฯ ต่อไป

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ
ที่มา : http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=448:2010-03-05-09-22-49&catid=65:2009-06-26-19-51-18

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ